top of page

Բաժնետերեր

«ԷՖԵՍ» ԱՓԲԸ-ի բաժնետերերն է «ԻՆԹԵԼԼԻՋԵՆԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՍՊԸ-ն 100% մասնակցությամբ:
 

«ԻՆԹԵԼԼԻՋԵՆԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՍՊԸ-ի նշանակալից մասնակիցներն են.

- Բաժնետիրոջ անունը՝ Լևոն Ալթունյան

Բաժնետոմսի տեսակը՝ սովորական

Ռեզիդենտություն՝ Հայաստանի Հանրապետություն

Մասնակցության չափը կանոնադրական կապիտալում՝ 50%
 

- Բաժնետիրոջ անունը՝ Արևշատ Մելիքսեթյան

Բաժնետոմսի տեսակը՝ սովորական

Ռեզիդենտություն՝ Հայաստանի Հանրապետություն

Մասնակցության չափը կանոնադրական կապիտալում՝ 50%

«ԷՖԵՍ» ԱՓԲԸ-ն չի հրապարակում ԿԲ Կանոնակարգ 8/03-ի 15-րդ կետի 3-րդ ենթակետում նշված տեղեկատվությունը։

cover.png
bottom of page