top of page

Բաժնետերեր

«ԷՖԵՍ» ԱՓԲԸ-ի բաժնետերերն է «ԻՆԹԵԼԼԻՋԵՆԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՍՊԸ-ն 100% մասնակցությամբ:
 

«ԻՆԹԵԼԼԻՋԵՆԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՍՊԸ-ի նշանակալից մասնակիցներն են.

- Բաժնետիրոջ անունը՝ Լևոն Ալթունյան

Բաժնետոմսի տեսակը՝ սովորական

Ռեզիդենտություն՝ Հայաստանի Հանրապետություն

Մասնակցության չափը կանոնադրական կապիտալում՝ 50%
 

- Բաժնետիրոջ անունը՝ Արևշատ Մելիքսեթյան

Բաժնետոմսի տեսակը՝ սովորական

Ռեզիդենտություն՝ Հայաստանի Հանրապետություն

Մասնակցության չափը կանոնադրական կապիտալում՝ 50%

wepik--20230721082317h9pk.png
bottom of page